Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Wojciechowska

O Kancelarii

Adwokat Aleksandra Wojciechowska jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ukończyła z wynikiem celującym oraz ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Od 2 maja 2016 r. jest wpisana na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem prowadzoną przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Adwokat Aleksandra Wojciechowska posiada ponad sześcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyte poprzez pracę w wielu krakowskich oraz śląskich kancelariach adwokackich i radcowskich. Włada językiem angielskim oraz niemieckim. Kancelaria współpracuje z Kancelarią Adwokacką Adwokat Justyny Węgrzynowicz- Cichońskiej, zlokalizowanej przy ul. Smoluchowskiego 7/10 w Krakowie. Kancelaria świadczy pomoc na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych. W sprawach Klientów indywidualnych Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie: prawa cywilnego prawa karnego prawa rodzinnego i opiekuńczego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną przedsiebiorcom w zakresie: prawa gospodarczego i handlowego prawa umów prawa nowych technlogii Kancelaria świadczy swoje usługi w sposób profesjonalny i rzetelny, gwarantując jednocześnie indywidualne podejście do każdej sprawy . Pomoc prawna na najwyższym poziomie jest gwarantowana!

Adres:
Pojałowice 66A
32-200 Miechów

Tel.: +48.533291286
E-mail: kancelaria-awojciechowska@wp.pl
NIP: 6591483819

 • Adres WWW: awkancelaria24.pl
 • Adres korespondencyjny

  Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Wojciechowska
  Smoluchowskiego 7/10
  30-083 Kraków

  Zakres usług

  Kancelaria Adwokacka świadczy zarówno doraźną jak i stałą obsługę prawną na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

  Pomoc prawna może polegać na udzieleniu porady, sporządzeniu pisma procesowego, opracowaniu opinii prawnej, jak również na kompleksowej obsłudze Klienta związanej także z jego reprezentacją przed wszystkimi sądami, urzędami i innymi organami administracji publicznej.

  Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności sprawy z zakresu:

  1. Prawa Cywilnego, m in.

  • sprawy związane z dochodzeniem wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych,
  • sprawy dotyczące własności i innych praw rzeczowych np. ochrona własności, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności, eksmisja, zasiedzenie, służebności, rozgraniczenie nieruchomości, zarząd rzeczą wspólną, użytkowanie wieczyste,  zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • sprawy mieszkaniowe (spory z mieszkańcami, spółdzielniami mieszkaniowymi, sprawy czynszowe i meldunkowe),
  • roszczenia wynikające z umów, czynów niedozwolonych lub bezpodstawnego wzbogacenia,
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • sporządzanie i analiza projektów umów,
  • windykacja należności (upomnienia, wezwania do zapłaty, pozwy o zapłatę),
  • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające.

  2. Prawa Spadkowego, m in.

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe i testamentowe),
  • sprawy o dział spadku,
  • roszczenia o zachowek,
  • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
  • zobowiązanie do wykonania lub zmniejszenia zapisu bądź polecenia,
  • odpowiedzialność za długi spadkowe,
  • umowy dotyczące spadków.

   3. Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego, m in.

  • sprawy o rozwód i separację,
  • sprawy o unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
  • sprawy majątkowe małżonków (podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności ustawowej, umowy majątkowe małżeńskie, zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka),
  • sprawy o alimenty (dochodzenie alimentów, ich podwyższenie lub obniżenie, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego),
  • sprawy dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • sprawy dotyczące rozporządzania majątkiem dziecka,
  • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka.

  4. Prawa Karnego, m in.

  • sprawy karne,
  • sprawy karno- skarbowe,
  • wykonawcze – w szczególności: postępowania w przedmiocie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, podjęcie postępowania warunkowo umorzonego,
  • sprawy  o wykroczenia i wykroczenia skarbowe,
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem w procesach karnych, zarówno w stadium postępowania przygotowawczego jak i sądowego.

  5. Prawa Sportowego, m in. 

  • sporządzanie i negocjacja umów,
  • sprawy dyscyplinarne i majątkowe,
  • sporządzanie aktów wewnętrznych, regulaminów i statutów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • spory z zakresu prawa pracy pomiędzy klubami sportowymi, zawodnikami i personelem,
  • sprawy dotyczące odpowiedzialności związanej ze stosowaniem dopingu,
  • sprawy dotyczące transferów i kontraktów sportowych,
  • sprawy dotyczące zakazów stadionowych.

  6. Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, m in.

  • sprawy dotyczące ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, o zapłatę wynagrodzenia ( w tym wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej), wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy,
  • sprawy dotyczące rent, emerytur, spornych składek oraz zasiłków,
  • sprawy o odszkodowanie (z tytułu wypadku przy pracy, za rozwiązanie umowy o pracę, za dyskryminację, mobbing),
  • opiniowanie umów o pracę.

  7. Prawa Administracyjnego, m.in.

  • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • odwołania od decyzji,
  • zażalenia na postanowienia administracyjne.

  8. Prawa Gospodarczego, m. in.

  • sprawy o zapłatę,
  • spory wynikłe z wykonania umów,
  • postępowanie odszkodowawcze,
  • postępowanie upadłościowe i naprawcze (zgłaszanie wierzytelności, ogoszenie upadłości),
  • postępowanie egzekucyjne,
  • sprawy z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji,
  • zakładanie podmiotów gospodarczych i ich rejestracja w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców,
  • przygotowanie i opiniowanie umów,
  • pomoc przy uzyskiwaniu odpowiednich koncesji i licencji.

   

  UWAGA!

  Przedstawione powyżej zestawienie kategorii pełni wyłącznie rolę poglądową i nie stanowi zamkniętego katalogu prowadzonych spraw.

  W razie jakichkolwiek wątliwości proszę o kontakt telefoniczny.

  Formularz kontaktowy

   ____   _____       __  __ 
   | _ \\  | ___||  ____   \ \\/ // 
   | |_| || | ||__  |  \\  \ ` // 
   | . //  | ||__  | [] ||   | ||  
   |_|\_\\  |_____|| | __//   |_||  
   `-` --`  `-----`  |_|`-`   `-`'  
             `-`